StoryEditor

Grupa Wacker Neuson: wzrost przychodów

Producent lekkiego i kompaktowego sprzętu – Grupa Wacker Neuson – informuje o udanym, pierwszym kwartale 2023 r. i to z wyraźną dynamiką.
21.05.2023., 17:34h

Pomimo utrzymującego się trudnego otoczenia makroekonomicznego, przychody i zyski znacznie wzrosły w pierwszym kwartale. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku przychody Grupy wzrosły o 27,9% do 667,2 mln euro (1. kwartał 2022 r.: 521,6 mln euro). Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) wzrósł o 124,6% do 87,8 mln euro (1. kwartał 2022 r.: 39,1 mln euro). Wzrost rentowności w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wynika z jednej strony z dostosowania cen sprzedaży w celu odzwierciedlenia wzrostu kosztów materiałów i większej elastyczności modeli cenowych. Z drugiej strony, sprzedaż aktywów trwałych, które nie są już potrzebne do prowadzenia działalności, która została zakończona w styczniu, przyniosła nadzwyczajny dodatni wynik finansowy w wysokości około 15 mln euro. Marża EBIT wyniosła 13,2% i była znacznie wyższa niż w poprzednim roku (1. kwartał 2022 r.: 7,5%).

"Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w naszej rocznej prognozie, przenieśliśmy całą dynamikę z poprzednich kwartałów na nowy rok obrotowy i kontynuowaliśmy znaczący wzrost. Jednocześnie nadal oczekujemy, że pierwszy kwartał będzie również najsilniejszy w 2023 roku", przypomina dr Karl Tragl, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Wacker Neuson.

image

Producent lekkiego i kompaktowego sprzętu – Grupa Wacker Neuson – informuje o udanym, pierwszym kwartale 2023 r. i to z wyraźną dynamiką.

FOTO: Grupa Wacker Neuson

Popyt na sprzęt kompaktowy Kramer i Weidemann

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, wszystkie trzy regiony sprawozdawcze przyczyniły się do wzrostu w pierwszym kwartale, odnotowując wysokie wzrosty. W regionie Europy (EMEA) przychody wzrosły o 22,4% do 504,0 mln euro (1. kwartał 2022: 411,6 mln euro). Wzrost ten był napędzany niezmiennie dobrym popytem na wszystkich tzw. podrynkach, przy czym rynek macierzysty w Niemczech wykazał szczególnie pozytywny wzrost. Po stronie produktowej wyraźnie wzrósł popyt na koparki, ładowarki kołowe i ładowarki teleskopowe. Znalazło to również odzwierciedlenie w utrzymującym się wysokim popycie na kompaktowy sprzęt dla sektora rolniczego pod markami Kramer i Weidemann. Przychody w segmencie rolnictwa ponownie znacznie wzrosły o 44,3% do 152,2 mln euro (1. kwartał 2021: 105,5 mln euro).

image

Po stronie produktowej wyraźnie wzrósł popyt na koparki, ładowarki kołowe i ładowarki teleskopowe. Znalazło to również odzwierciedlenie w utrzymującym się wysokim popycie na kompaktowy sprzęt dla sektora rolniczego pod markami Kramer i Weidemann.

FOTO: Grupa Wacker Neuson

Duży wzrost na rynku amerykańskim

Podobnie jak w poprzednim roku, region obu Ameryk charakteryzował się szczególnie znaczącym wzrostem o 57,0% do przychodów w wysokości 142,6 mln euro (1. kwartał 2022: 90,8 mln euro). W szczególności rynek amerykański odnotował gwałtowny wzrost popytu rok do roku, ale popyt rozwijał się również bardzo pozytywnie w Kanadzie i na rynkach Ameryki Południowej. Wacker Neuson nadal zwiększa liczbę stowarzyszonych dealerów w Ameryce Północnej, kładąc tym samym podwaliny pod dalszy wzrost w regionie.

Region Azji i Pacyfiku zwiększył sprzedaż

Przychody wzrosły tutaj o 7,3% do 20,6 mln euro (1. kwartał 2022: 19,2 mln EUR). Wzrost w regionie był nadal napędzany głównie przez rynek australijski. Produkty dostosowane do potrzeb lokalnego rynku i skupienie się na niezależnych firmach wynajmujących nadal generowały duży popyt. Natomiast rynek chiński nadal okazał się trudny i spadł w pierwszym kwartale.

Łańcuch dostaw – sytuacja jest napięta

Wskaźnik kapitału obrotowego netto na poziomie 30,0% mieścił się w strategicznym zakresie docelowym wynoszącym ≤ 30% (1. kwartał 2022 r.: 28,5%). W porównaniu z poziomem na koniec 2022 r. wynoszącym 31,9%, wskaźnik ten uległ poprawie. Tłem dla ogólnego, utrzymującego się wysokiego zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest nadal ogólny problem łańcucha dostaw, który nadal stanowi wyzwanie, ale charakteryzował się niewielkim złagodzeniem sytuacji w pierwszym kwartale. W wartościach bezwzględnych kapitał obrotowy netto wyniósł 801,9 mln euro, co oznacza wzrost o 34,7% rok do roku (1. kwartał 2022 r.: 595,3 mln euro).

Opłacalny wzrost poziomu zapasów

"Kwestia łańcuchów dostaw nadal kształtuje naszą codzienną działalność. Jednak w kontekście niewielkiej poprawy dostępności udało nam się również obniżyć wskaźnik kapitału obrotowego netto" - wyjaśnia Christoph Burkhard, dyrektor finansowy Grupy Wacker Neuson. "Wciąż jednak daleko nam do normalizacji sytuacji. Jednak ciągły wzrost poziomu zapasów opłacił się w pierwszym kwartale, ponieważ systematycznie wykorzystywaliśmy nasze możliwości rozwoju. Niemniej jednak nie trzeba dodawać, że skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym pozostaje na szczycie naszej agendy".

Poprawa przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne brutto poprawiły się o 51,8% rok do roku do 90,9 mln euro (1. kwartał 2022: 59,9 mln euro). W pierwszym kwartale ubiegłego roku wpływy z depozytów terminowych doprowadziły do wzrostu przepływów pieniężnych o 30 mln euro. Natomiast w pierwszym kwartale bieżącego roku obrotowego wspomniana sprzedaż aktywów trwałych, które nie są już potrzebne do prowadzenia działalności, spowodowała nieoperacyjny wzrost przepływów pieniężnych o około 15 mln euro. Zadłużenie finansowe netto wyniosło 258,0 mln euro i wzrosło o 10,0% w porównaniu z końcem 2022 r. (31 grudnia 2022 r.: 234,5 mln euro). Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły 35,1 mln euro na dzień sprawozdawczy (31 grudnia 2022 r.: 53,7 mln euro).

image
FOTO:

Prognoza na cały rok 2023 potwierdzona

Pomimo pozytywnego początku roku i zasadniczo pozytywnych perspektyw dla spółki, Zarząd nadal dostrzega zwiększone ryzyko w drugiej połowie roku w odniesieniu do znaczących zmian w otoczeniu gospodarczym. W związku z tym Zarząd potwierdza swoje wytyczne dotyczące rozwoju działalności w 2023 r. opublikowane w Raporcie Rocznym 2022, które zakładają zysk netto w wysokości od 2300 do 2500 mln euro i marżę EBIT w wysokości od 9,5 do 10,5 procent. Obejmuje to wyjątkowy efekt zysków w wysokości około 15 mln euro ze sprzedaży aktywów trwałych, które nie są już potrzebne do prowadzenia działalności, która została zakończona w styczniu 2023 r.

opr. Jan Józefowicz, źródło: Grupa Wacker Neuson

23. czerwiec 2024 06:34