StoryEditor

Szkolenia chemizacyjne

21.05.2020., 00:00h

Okres jesienno-zimowy jest czasem ograniczonych prac polowych, w którym to zachęcamy stosujących środki ochrony roślin do pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, a w szczególności do udziału w szkoleniach uprawniających do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin. 

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy lub podmioty wpisane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do odpowiednich rejestrów (tutaj >>). Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń można uzyskać we właściwych miejscowo wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa. Dane kontaktowe WIORiN dostępne ze strony: http://piorin.gov.pl/wiorin/.

Przypominamy, że zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie:

  1. w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  2. w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  3. w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
  4. wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin zachowują ważność przez 5 lat.

Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin mogą być szkoleniami:

  • podstawowymi lub
  • szkoleniami uzupełniającymi dla osób, które ukończyły szkolenia podstawowe.

Szkolenia podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji. Szkolenia podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa. Uprawnienia takie mają również osoby prowadzące szkolenia w zakresie:

  • stosowania środków ochrony roślin;
  • doradztwa dotyczącego stosowania środków ochrony roślin;
  • integrowanej produkcji roślin.

Uprawnienia takie zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia zakończenia nauki lub zaprzestania wykonywania ww. działalności.

Profesjonalny użytkownik wykonujący zabiegi chemicznej ochrony roślin bez spełnienia wymagań określonych w art. 41 ustawy o środkach ochrony roślin podlega każe grzywny zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 30.

21. wrzesień 2022 11:17