StoryEditor

Nowelizacja ustawy o środkach ochrony roślin

21.05.2020., 00:00h

W dniu 10 października 2014 roku posłowie znowelizowali ustawę o środkach ochrony roślin. Nowe przepisy znoszą obowiązek tłumaczenia na język polski załączanej do wniosków dokumentacji o rejestrację środków. Dokumentację będzie można składać w języku polskim lub w angielskim.

Dodatkowo wprowadzono zmianę, dotyczącą stosowania środka po upływie terminu jego ważności. Środek ochrony roślin może pozostawać w obrocie i być stosowany po upływie terminu  ważności przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy pod warunkiem, że wyniki badań jego trwałości, będą przeprowadzone przez laboratorium posiadające certyfikat dobrej praktyki laboratoryjnej lub uzyskany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie. Przeprowadzone wyniki muszą potwierdzać jego przydatność do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem. Po otrzymaniu dokumentacji zainteresowany podmiot powinien przekazać do wojewódzkiego inspektora kopię tego dokumentu w języku polskim, kopia ta powinna być również dołączona do każdego opakowania jednostkowego środka ochrony roślin wprowadzonego do obrotu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
26. wrzesień 2022 01:17