r e k l a m a

Partner serwisu

Jak prasy Claas spisują się w zielonkach?

Jak prasy Claas spisują się w zielonkach?

Do zbioru pasz z użytków zielonych dedykowane są prasy stałokomorwe. Rollant firmy Claas wyposażony jest w system MPS, ma poprawić zagęszczenie bel. Sprawdzono, jak spisuje się w zbiorze lucerny.

Zbiór traw w okrągłe bele wymaga dobrego zagęszczenia i równomiernego rozkładu masy w komorze prasującej. Spełnienie tych warunków skutkuje dobrą jakością paszy oraz mniejszą liczbą wyjazdów przy zbiorze bel. Claas w swoim wewnętrznym teście sprawdził działanie systemu maksymalnego nacisku, to nic innego jak układ trzech walców w tylnej pokrywie pras stałokomorowych, który według producenta wywiera dodatkowy nacisk na bele.

Jak to działa?

Dla jasności - skrót MPS to z angielskiego Maximum Pressure System czyli jak wspomniano = system maksymalnego nacisku. Segment 3 walców rozpoczyna swoją pracę już podczas formowania beli. Walce przechylają się do wnętrza komory, i gdy belka osiągnie średnicę 90 cm rosnący balot przyciska je ku górze. Jak tłumaczy Hendrik Henselmeyer, Manager Claas ds. Produktu - umożliwia to optymalne zagęszczenie nawet przy wysokiej prędkości jazdy.

Sprawdzian systemu MPS

Postanowiono sprawdzić efekty pracy systemu prasowania za pomocą trzech walców. W trakcie zadania skoszone zostało 15 ha lucerny z drugiego pokosu. Pole było równe i zapewniało dobre warunki do sprawdzenia systemu MPS, szczególnie przy dużych prędkościach . Łącznie przetestowano 18 różnych kombinacji prędkości jazdy do przodu, ciśnienia prasowania oraz ciśnienia MPS. Kombinując powyższe ustawienia oraz kontrolując grubość pokosu, sprawdzono jak wpływają one na zużycie paliwa, zawartość suchej masy, ciężar balotów oraz ich wymiary (masa i wymiar potrzebne do obliczenia gęstości).

r e k l a m a

Przebieg testu

Do ostatecznego porównania wybrano 3 warianty prędkości – 8, 11 i 14 km/h. Belki były prasowane przy dwóch różnych ustawieniach ciśnienia rasowania, 130 i 180 barów i przy trzech różnych ciśnieniach MPS – 0, 70 i 120 barów. Zawartość suchej masy ze względu na promieniowanie słoneczne zmniejsza się wraz z upływem dnia. Z tego powodu wszystkie pomiary były wykonywane bezpośrednio po sobie bez przerw. W poszczególnych seriach pomiarowych zawartość suchej masy wynosiła od 29% do 43%. Waga balotów wahała się w poszczególnych seriach pomiarowych między 535, a 825 kg i była ściśle powiązana z poszczególnymi wariantami: im wyższe ciśnienie prasowania, tym większa waga balotów.

Wyniki i wnioski

Przy niskich prędkościach (8 km/h) nie zaobserwowano efektu MPS – gęstość balotu pozostała na stałym poziomie. Gęstość balotu w odniesieniu do świeżej masy była identyczna. Na poziomie suchej masy w przypadku ciśnienia prasowania wynoszącego 180 barów zanotowano gęstość o 28 kg/m³ wyższą (z 168 na 196 kg/m³ suchej masy) w porównaniu z ciśnieniem 130 barów. W obu seriach testowych przy prędkości 8 km/h MPS nie miał jednak wpływu na ciężar balotu i tym samym na jego jakość. Warianty z MPS odchylonym do wewnątrz do połowy (wzrost gęstości o 9% w porównaniu z wariantem bez MPS) i MPS odchylonym do wewnątrz w całości (wzrost gęstości o 17%) miały pozytywny wpływ na gęstość balotów, a co za tym idzie na jakość kiszonki. Efekt ten jest spowodowany szybszym obracaniem się balotu i tym samym szybszym zagęszczaniem. Zwykła prasa stałokomorowa zagęszcza materiał dopiero wtedy, gdy komora prasująca jest wypełniona i balot obraca się. Odchylony do wewnątrz system MPS zmniejsza komorę prasującą, co prowadzi do szybszego obracania balotu i tym samym do szybszego zagęszczania.
opr.łs
Fot. Claas

Zobacz także